Algemene voorwaarden diensten

1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtnemer: Van der Hoef Vormgeving en DTP, gevestigd te Nunspeet en/of de hieraan gelieerde vennootschappen of personen.
Opdrachtgever: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die de opdracht voor de werkzaamheden verstrekt.
Opdracht: het verzoek van de Opdrachtgever aan Opdracht-nemer om al dan niet tegen betaling bepaalde Werkzaamheden te verrichten.
Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde materialen, informatie of gegevens.
Offerte: een door Opdrachtgever opgesteld document waarin de Werkzaamheden worden beschreven en de aan die Werkzaamheden verbonden kosten worden begroot.
Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever.
Werkzaamheden: al hetgeen Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever, binnen het kader van de door de Opdracht-gever met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte Opdracht(en), onderneemt, dan wel doet ondernemen inclusief, indien van toepassing, resultaten ervan.
Diensten: alle door Opdrachtnemer verrichte Werkzaamheden.
Persoonsgegeven(s): elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten waarbij door Opdrachtnemer diensten worden aangeboden of geleverd.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere Overeenkomst waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.
2.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover hij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
2.4 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze schriftelijk uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
2.5 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdracht-nemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke be-paling.
2.6 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aan-vullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
3 Totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes vrijblijvend en gedurende 14 dagen geldig. Opdrachtnemer is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever zonder voorbehoud of wijziging, binnen de gestelde geldigheidsduur aan Opdrachtnemer is bevestigd.
3.2 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.3 Alle in de offerte van Opdrachtnemer genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten.
3.4 De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer (elektronisch) verzonden offerte.
3.5 Indien door wensen van Opdrachtgever, die door Opdrachtnemer redelijkerwijs als wijziging of als aanvulling op het gestelde in de offerte dan wel de Overeenkomst kunnen worden beschouwd (waaronder ook valt een vertraging of uitloop ten aanzien van het Project die kan worden toegerekend aan Opdrachtgever), de hoeveelheid werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van deze Overeenkomst dient te verrichten toeneemt dan is er sprake van meerwerk, hetgeen afzonderlijk zal worden geoffreerd.
4 Uitvoering van de Overeenkomst
4.1 Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij Opdrachtnemer zich met de grootste zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap naar beste vermogen kwijt van zijn verplichtingen. Opdracht--nemer zal zorgvuldig en vakkundig te werk gaan maar garandeert alleen specifieke resultaten indien dit expliciet in de Offerte is vermeld.
4.2 De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en de Opdrachtnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
4.3 De Werkzaamheden worden uitsluitend opgeleverd en ondersteund ten behoeve van de Opdrachtgever.
4.4 De Overeenkomst wordt als beëindigd beschouwd wanneer de prestaties die daaruit voortvloeien over en weer zijn geleverd.
4.5 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe redelijke termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de Overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de Overeenkomst.
4.6 Opdrachtnemer mag de uitvoering van de Overeenkomst opschorten als de Opdrachtgever een verplichting uit deze voorwaarden niet nakomt. Opdrachtnemer moet de Opdrachtgever hier vooraf voor waarschuwen, tenzij het gezien de aard van de niet-nakoming niet zinvol is om dit te doen.
4.7 Elke partij is gerechtigd de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere Partij.
5 Opdrachten en wijzigingen/beëindiging
5.1 Opdrachtnemer zal de overeengekomen werken zoals software, websites, designs, teksten of huisstijlen tot stand brengen of aanpassen conform de Opdracht/Offerte of nadere schriftelijke uitwerking of toevoeging daarvan.
5.2 De Opdrachtgever garandeert dat de aangeleverde (bron)materialen gebruikt mogen worden door Opdrachtnemer voor de overeengekomen werkzaamheden.
5.3 Opdrachtnemer mag bij deze werkzaamheden materialen van derden gebruiken, zoals open source software of stockfoto’s. Indien het gebruik hiervan voorwaarden voor de Opdrachtgever impliceert, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hieromtrent informeren. De eventuele aankoopprijs van deze materialen wordt altijd doorbelast tenzij expliciet in de offerte staat van niet.
5.4 Wanneer een werk naar het oordeel van Opdrachtnemer geschikt is voor het beoogde gebruik, zal Opdrachtnemer het voor de Opdrachtgever opleveren zodat de Opdrachtgever het kan testen en goed- of afkeuren. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever daarbij een redelijke termijn van vijf (5) werkdagen gunnen waarna het werk als zijnde goedgekeurd wordt bestempeld.
5.5 Als de Opdrachtgever het werk afkeurt (op basis van afwijkingen van de specificaties uit de offerte), zal Opdrachtnemer zo snel mogelijk de fouten herstellen of een alternatieve oplossing zoeken, waarna de Opdrachtgever het werk opnieuw opgeleverd krijgt. Indien de Opdrachtgever ook na een redelijk aantal herstelpogingen het werk blijft afkeuren, wordt in goed overleg een oplossing gevonden om tot een acceptabel werk te komen.
5.6 Wijzigingen in de Overeenkomst en/of Diensten dienen tijdig en schriftelijk door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te worden medegedeeld. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, komt een eventuele onjuiste uitvoering van de wijzigingen voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Wijzigingen zijn pas van kracht door en vanaf de aanvaarding daarvan door Opdrachtnemer.
5.7 Wijzigingen in de Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de aanvankelijk geïndiceerde termijnen door Opdrachtnemer worden overschreden danwel dat meer- of minderkosten worden doorberekend. Opdrachtnemer is daarvoor niet aan-sprakelijk.
5.8 Mocht de Opdrachtgever om welke reden dan ook besluiten een verstrekte Opdracht te annuleren en/of van verdere uitvoering daarvan af te zien voordat de Opdracht gereed is, dan is de Opdrachtgever verplicht aan Opdrachtnemer alle reeds door Opdrachtnemer in redelijkheid gemaakte kosten, waaronder begrepen de reeds bestede uren en alle door Opdrachtnemer dientengevolge aan derden verschuldigde kosten, alsmede de gederfde winst van Opdrachtnemer te voldoen, een en ander onverminderd de overige rechten die de wet aan Opdrachtnemer toekent.
5.9 Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever en/of participant in gebreke blijft/blijven met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.
6 Zorgplicht Opdrachtnemer
6.1 Opdrachtnemer zal de Werkzaamheden zorgvuldig uitvoeren en daarbij de belangen van de Opdrachtgever in acht nemen.
6.2 In voorkomende gevallen spant Opdrachtnemer zich in om de Opdrachtgever in kennis te stellen van mogelijke juridische risico’s van het (beoogde) gebruik van de resultaten van een Opdracht (bijvoorbeeld in geval van strijdigheid met geldende wettelijke en zelfreguleringsvoorschriften of schending van (intellectuele-eigendomsrechten van derden). De Opdracht-gever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Werkzaamheden. Opdrachtnemer is daarvoor en elke andere vorm van gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade niet aansprakelijk.
6.3 Partijen zijn over en weer geheimhouding verschuldigd ten aanzien van de door hen ter beschikking gestelde Bescheiden, gegevens, informatie, de Werkzaamheden en het werk (waaronder van Opdrachtnemer afkomstige ideeën, adviezen, concepten en andere voorstellen) voor zover deze naar hun aard vertrouwelijk zijn, één en ander voor zover niet anders is bepaald in deze voorwaarden en/of niet anders door Partijen schriftelijk is overeengekomen.
7 Verplichtingen Opdrachtgever
7.1 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle Bescheiden, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, waaronder informatie ten aanzien van door Opdrachtnemer in acht te nemen wet- en regelgeving die specifiek is voor de branche van de Opdrachtgever, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt en zal alle door Opdrachtnemer verlangde medewerking verlenen. Offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer alsmede de daarna gesloten Overeenkomst, zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt.
7.2 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan geldende gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
7.3 Voor zover in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is de Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze gebruikersnamen en/of wachtwoorden en is hij geheel en zelfstandig aansprakelijk voor eventueel misbruik dat van de gebruikersnamen en wachtwoorden wordt gemaakt, tenzij zulk misbruik het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer.
7.4 Voor zover in het kader van de Overeenkomst door Opdrachtnemer gebruikersnamen en/of wachtwoorden worden verstrekt, is het de Opdrachtgever zonder toestemming van Opdrachtnemer verboden deze gebruikersnamen en/of wacht-woorden aan derden te verstrekken.
8 Adres- en naamswijziging
8.1 Opdrachtgever dient Opdrachtnemer tien (10) werkdagen voor het ingaan van een adreswijziging schriftelijk te informeren over deze adreswijziging. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor alle eventuele gevolgen van het niet tijdig doorgeven van een adreswijziging.
8.2 Niets in deze algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst impliceert een overdracht van IE-Rechten. De Opdrachtgever verkrijgt dus uitsluitend het niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrecht op de Werkzaamheden voor de in de Overeenkomst vast-gestelde doeleinden en onder de in de Overeenkomst bepaalde voorwaarden. Indien niet schriftelijk anders is bepaald, geldt het verleende gebruiksrecht alleen voor Nederland.
8.3 Indien Opdrachtgever een rechtspersoon is, is hij verplicht Opdrachtnemer schriftelijk te informeren over iedere relevante bedrijfswijziging, zoals bijvoorbeeld naam en rechtsvorm.
8.4 Voorgaande wijzigingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden doorgegeven en gelden slechts vanaf het moment dat Opdrachtnemer de wijziging(en) heeft bevestigd.
9 Intellectuele eigendomsrechten
9.1 Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem - in het kader van de Overeenkomst - aan Opdrachtgever verstrekte of - in het kader van deze Overeenkomst - gebruikte producten en/of diensten.
9.2 Opdrachtnemer garandeert dat zij de volledige auteursrechten bezit op de gebruikte werken en vrijwaart de Opdrachtgever van aansprakelijkheid naar derden toe over deze werken. Dit geldt niet voor door de Opdrachtgever zelfstandig aangeleverde (bron)materialen.
9.3 Opdrachtgever mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten en/of diensten waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van de Overeenkomst.
9.4 Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers.
10 Diensten
10.1 Opdrachtnemer is gerechtigd Diensten buiten werking te stellen voor onderhoud. Onderhoud wordt zoveel mogelijk gepland op momenten dat de Dienst of website relatief weinig wordt gebruikt. Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever vooraf over het voorgenomen onderhoud. Van niet gepland noodonderhoud of storingen zal Opdracht-nemer de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
10.2 Opdrachtnemer levert een redelijk niveau van ondersteuning bij gebruik van een CMS (content-beheersysteem) of andere door hem geleverde Diensten, inclusief het op verzoek van de Opdrachtgever veranderen van instellingen. Werkzaamheden die Opdrachtnemer verricht die buiten de kaders van de Overeenkomst vallen worden gefactureerd tegen het gebruikelijke uurtarief van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer meldt dit vooraf. Geen melding is nodig bij werk dat nood-zakelijk is voor herstel van door de Opdrachtgever veroorzaakte fouten.
10.3 Opdrachtnemer zal zich inspannen om de door hem gebruikte systemen en software up-to-date te houden, maar is hierbij tevens afhankelijk van zijn leveranciers. Opdracht-nemer is niet verplicht alle updates van leveranciers meteen te installeren, doch zal de beveiliging van zijn software up-to-date houden.
11 Eigendomsvoorbehoud
11.1 Alle door Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst geleverde diensten en/of werken blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
11.2 Door Opdrachtnemer geleverde diensten en/of werken, die ingevolge lid 1 van dit artikel onder het eigendomsvoor-behoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdracht-gever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoor-behoud vallende diensten en/of werken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
11.3 De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.
11.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde diensten en/of werken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
11.5 De Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde diensten en/of werken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
11.6 Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en die diensten en/of werken terug te nemen.
12 Betalingsvoorwaarden
12.1 Opdrachtgever is de prijs verschuldigd welke voortvloeit uit de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst.
12.2 Tenzij anders vermeldt, dient betaling steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
12.3 Na het verstrijken van de overeengekomen termijn, ten hoogste 14 dagen na de factuurdatum, is Opdrachtgever in verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd. De Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
12.4 In geval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het totale factuurbedrag in geval de diensten ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
12.5 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever uitdrukkelijk dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
12.6 In het geval Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de hoogte van een factuur, dient hij deze op straffe van verval binnen zeven (7) dagen na factuurdatum schriftelijk aan Opdrachtnemer mede te delen. Het indienen van het bezwaar zal de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet opschorten.
13 Incassokosten
13.1 Indien de Opdrachtgever de vordering niet tijdig voldoet zal Opdrachtnemer, na een schriftelijke aanmaning, zijn vordering ter incasso uit handen geven en wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.
13.2 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om op (aanvullende) zekerheidsstelling te verlangen in de vorm van (bijvoorbeeld) een waarborgsom, een borgstelling of bankgarantie. Opdrachtnemer zal in elk geval zekerheidsstelling verlangen indien hij, op grond van feiten en/of omstandigheden, in redelijkheid eraan kan twijfelen dat Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen zal (kunnen) voldoen, dan wel in het geval Opdrachtgever in een beperkt tijdsbestek ongebruikelijk hoge bedragen voor gebruiksafhankelijke kosten verschuldigd wordt, Opdrachtgever via de dienst en/of aanvullende dienst gebruikt maakt van (content)diensten van derden waarvoor hoge bedragen verschuldigd zijn, dan wel indien hij geen vaste woon-, verblijf-/vestigingsplaats in Nederland (meer) heeft.
14 Geheimhouding
14.1 Partijen zijn gehouden tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar en/of anderen hebben verkregen. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen informatie waarvan een der partijen heeft medegedeeld dat het vertrouwelijk is of informatie waaruit redelijkerwijs voortvloeit dat het vertrouwelijk placht te zijn.
14.2 Opdrachtnemer bewerkstelligt dat zijn werknemers en derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld zich eveneens conformeren aan de vertrouwelijkheid.
14.3 Deze verplichtingen blijven ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
15 Privacy / AVG
15.1 Opdrachtnemer verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Persoonsgegevens van de Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtnemer doet er alles aan om op zorgvuldige wijze om te gaan met privacygevoelige informatie van (klanten van) Opdracht-gever en hanteert in dat kader een (intern) privacy beleid.
15.2 Op de verwerking van persoonsgegevens is de privacy-verklaring van Opdrachtnemer van toepassing. De privacy-verklaring is te vinden op de website van Opdrachtnemer: www.marcovanderhoef.nl. Deze privacyverklaring maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.
15.3 Door in te stemmen met deze algemene voorwaarden verklaart de Opdrachtgever bekend te zijn met de inhoud van de privacyverklaring van Opdrachtnemer en op de hoogte te zijn van de rechten die de Opdrachtgever uit dien hoofde heeft (o.a. recht op inzage, verbetering, verwijdering, overdraagbaarheid). De Opdrachtgever verklaart in voldoende mate door Opdrachtnemer op deze rechten te zijn gewezen.
15.4 Indien in het kader van het verrichten van de Werkzaam-heden door Opdrachtnemer Persoonsgegevens van klanten/betrokkenen van de Opdrachtgever moeten worden verwerkt, moet Opdrachtnemer als “verwerker” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Opdrachtgever als “verantwoordelijke” worden aangemerkt.
15.5 Opdrachtnemer zal zich als verwerker houden aan alle op haar van toepassing zijnde wettelijke privacy rechtelijke verplichtingen. In dat kader zal Opdrachtnemer een verwerkers-overeenkomst met Opdrachtgever sluiten.
16 Beperking en/of uitsluiting aansprakelijkheid
16.1 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk, voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, waarvan kan worden gesproken indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij uitvoering van de Overeenkomst.
16.2 Indien wordt aangetoond dat de schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, is de uit dien hoofde verschuldigde schadevergoeding beperkt tot de hoofdsom van de verrichte diensten en daaromtrent gefactureerde bedragen, doch nooit meer dan hetgeen Opdrachtnemer in de voorgaande zes maanden aan Opdrachtgever verschuldigd is dan wel betaald heeft met een maximum van € 10.000,- (excl. BTW).
16.3 Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van indirecte schade geleden door Opdrachtgever waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, lichamelijk letsel, beschadigingen/verminking van (materiele) zaken en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.
16.4 Voordat de Opdrachtgever Opdrachtnemer aansprakelijk kan stellen, moet de Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk op de hoogte stellen van de schade en haar een laatste kans geven de schade te herstellen of de oorzaak weg te nemen. Indien de schade daarna blijft bestaan kan de Opdracht-gever tot aansprakelijkheidsstelling overgaan.
16.5 Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in zijn organisatie werkzame derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In dat geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
16.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Opdrachtnemer meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
16.7 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aan-spraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.
17 Overmacht
17.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechts-handeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
17.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
17.3 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan dertig (30) dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
17.4 Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.
18 Verjaringstermijn
18.1 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één jaar.
18.2 Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de Overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Opdrachtgever Opdrachtnemer van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.
19 Garanties, onderzoek en reclames
19.1 De door Opdrachtnemer geleverde diensten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van oplevering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op alle diensten die door Opdrachtgever gebruikt worden binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opdrachtgever kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de uit te voeren werkzaamheden.
19.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 1 maand na oplevering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Opdrachtnemer verstrekte garantie een dienst betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de dienstverlener van de dienst ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
19.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandig-heden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
19.4 De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeen-gekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
19.5 Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
19.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
19.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan Opdrachtnemer te verschaffen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
19.8 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daar-door gevallen, integraal voor rekening van de Opdracht-gever.
19.9 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
20 Geschillenbeslechting en toepasselijk recht
20.1 Op alle Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
20.2 Partijen zullen slechts een beroep op de rechter doen nadat hij zich tot het uiterste hebben ingespannen om middels mediation het geschil te beslechten.
20.3 De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is, met uitsluiting van anderen, bevoegd van geschillen kennis te nemen.
21 Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
21.1 Deze voorwaarden zijn te lezen op de website van Opdrachtnemer en worden bij elke offerte overhandigd aan Opdrachtgever.
21.2 Van toepassing is steeds de laatste versie van de algemene voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtgever.
21.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
21.4 Indien Opdrachtnemer de gewijzigde algemene voorwaarden op bestaande Overeenkomsten van toepassing verklaart, zal Opdrachtnemer de wijzigingen tijdig bekend maken. De gewijzigde algemene voorwaarden zullen 31 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de wijziging in werking treden tenzij  op de bekendmaking een latere datum wordt vermeld.
21.5 Indien Opdrachtgever een wijziging in de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren kan hij de Overeenkomst tegen de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden, opzeggen. Opdrachtgever dient alsdan de opzegging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na de schriftelijke bekendmaking van de wijzing schriftelijk aan Opdrachtnemer te vermelden.
Back to top